2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny
o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.

Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga
z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

flaga

Od dnia 10 kwietnia 2004 r. (dzień wejścia w życie ustawy z 20.02.2004 o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej) każdy może legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, narodowych czy lokalnych, ale także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego! Nastąpiło zatem poszerzenie obszaru wolności osobistej. Dlaczego z tej wolności nie korzystać? Przez ponad 50 lat było to zakazane. Można więc swoją polskość manifestować flagą każdego dnia, każdego dnia bądźmy patriotami, nie ma dni nieodpowiednich.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo o Fladze – zajrzyj na stronę poświęconą polskiej biało-czerwonej (podstawy prawne oraz ciekawostki)

Protokół flagowy – czyli jak postępować z flagami (w jakiej kolejności i jak wywieszać)

Biało-czerwona flaga. Geneza, ciekawostki, anegdoty – Polskie Radio o fladze


2 maja – Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Polskie święto obchodzone od 2002 roku w dniu 2 maja. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP:

Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim. (Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 331)

“Marsz, marsz Polonia,
Nasz dzielny narodzie,
Odpoczniemy po swej pracy
W ojczystej zagrodzie.”

“Marsz, marsz Polonia” – Biblioteka Polskiej Piosenki o utworze, który towarzyszy uroczystościom patriotycznym i polonijnym za granicą oraz uroczystościom polonijnym w kraju. Z pieśnią łączy się powstanie słowa Polonia dla określenia Polaków stale zamieszkujących poza granicami kraju.


3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Została skonstruowana w celu naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Pierwszy etap konstytucji zawierał Prawo o sejmikach z 24 III 1791 oraz Prawo o miastach z 18 IV 1791 roku. Konstytucja podtrzymywała ustrój stanowy zmniejszając wpływ magnaterii na elekcję, Senat oraz zarząd kraju, wykluczając z sejmików szlachtę nieposesjonatów. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanie zyskali prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji.

Konstytucja pozbawiła szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, którzy zostali przyjęci “pod opiekę prawa i rządu krajowego”.

Zniesiono odrębność pomiędzy Koroną i Litwą, został wprowadzony jednolity rząd, skarb oraz wojsko. Katolicyzm uznano religią panującą przy całkowitej tolerancji innych wyznań uznanych przez państwo. Wprowadzono trójpodział władzy – władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm.

Rola Senatu została zmniejszona – instrukcje poselskie, liberum veto oraz konfederacje zniesiono, a decyzje miały zapadać większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane tylko w razie potrzeby. Co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu poprawienia Konstytucji. Władzę wykonawczą pełnił Król oraz Rada (Straż Praw) składająca się z prymasa, policji, pieczęci (spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla). Król był przewodniczącym Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem.

Wolna elekcja została zniesiona, tron miał być dziedziczny, jedynie w przypadku wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Chciano stworzyć stale urzędujące sądy ziemskie i miejskie oraz nadzorujący Trybunał Koronny i sąd asesorski.

Próba przeprowadzenia reform jednak się nie udała z powodu Targowicy oraz wkroczenia wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Tekst Konstytucji 3 Maja

 

“Konstytucja 3 maja – dzieło oświeconych monarchistów” – strona Polskiego Radia o Konstytucji 3 Maja

Archiwum Państwowe w Łodzi – zbiór multimediów o tradycji obchodów Święta Trzeciego Maja

Archikatedra łódzka – o łódzkich obchodach w 1916 roku

“»Miasto całe przybrało wygląd prawdziwie świąteczny: domy, balkony i magazyny gustownie udekorowane, a wszystko, co w mieście po polsku czuło, wyszło na ulicę. Uroczystość obchodowa zaczęła się o godz. 8.00 rano solennemi nabożeństwami, odprawianemi w świątyniach wszystkich wyznań« – 125-lecie Konstytucji na ziemiach: piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej – publikacja wydana w Łodzi w 1916 r.” (za: “Witaj majowa jutrzenko”)

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1916 r.)

1916 r.: “… stanęli w zwartych szeregach w pochodzie narodowym, po raz pierwszy widzianym w Łodzi” (Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi, sygn. W-I 5/33)

“Witaj, majowa jutrzenko” – Biblioteka Polskiej Piosenki o utworze dotyczącym uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Witaj majowa jutrzenko,
naszej polskiej świeć krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.
Wiwat Maj, Trzeci Maj,
U Polaków błogi raj!

Kalendarium – za: Archiwum Państwowe w Łodzi

 • 1791 – uchwalenie przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja
 • 1792 – obchody pierwszej rocznicy, ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie jako wyraz dziękczynienia za uchwalenie Ustawy Rządowej
 • 1891 – obchody stulecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w trzech zaborach i w ośrodkach emigracyjnych
 • 1907 – odezwa Henryka Sienkiewicza na rzecz zbiórki funduszy na polską oświatę
 • 1916 – wielkie manifestacje niepodległościowe w Warszawie i Łodzi
 • 1918 – manifestacje przeciwko przekazaniu na mocy traktatów brzeskich Ukrainie Chełmszczyzny i Podlasia
 • 1919 – rocznica uchwalenia Konstytucji staje się świętem narodowym
 • 1923 – papież Pius XI ustanawia święto Matki Bożej Królowej Polski dla upamiętnienia Konstytucji 3 Maja
 • 1946 – manifestacja na rzecz niepodległości i starcia z siłami porządkowymi w Krakowie, studenci manifestujący w Łodzi ostrzelani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
 • 1951 – zniesienie Święta przez władze
 • 1966 – kościelno-patriotyczne obchody milenium chrztu Polski na Jasnej Górze z głównymi uroczystościami 3 maja
 • 1980 – odrodzenie tradycji niezależnego świętowania 3 Maja, demonstracja w Gdańsku
 • 1982 – manifestacja patriotyczna w Warszawie przeciwko stanowi wojennemu rozproszona przez milicję
 • 1987 – pochód w Krakowie rozbity przez organy bezpieczeństwa
 • 1990 – przywrócenie przez Sejm Narodowego Święta Trzeciego Maja

AktualnościInne

FlagaKonstytucja 3 MajaPolonia

Dodaj komentarz