zhrZwiązek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją ideowo-wychowawczą założoną w 1989 roku. Od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego. Swoją działalność opiera na społecznej pracy członków. ZHR łączy w sobie ideę światowego skautingu oraz tradycje przedwojennego harcerstwa.

ZHR Okręg Łódzki zrzesza w swoich szeregach dzieci i młodzież z województwa łódzkiego. Obecnie Okręg Łódzki liczy ok. 1000 członków, skupionych w trzech pionach: zuchowym, harcerskim i wędrowniczym. W ramach naszej działalności organizujemy dla nich zajęcia śródroczne oraz wypoczynek wakacyjny, m.in. obozy i kolonie zuchowe. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym –szkołami, parafią, świetlicami.

Zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, zapisanymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, wychowujemy do odpowiedzialności przez radosne działanie. ZHR Okręg Łódzki jest to pomysłodawcą i głównym organizatorem Tygodnia Patriotycznego.